گزارش نتایج آزمون رفتار در مقابل آتش با استاندارد مرجع آزمون (DIN 4102-1 (1998 جهت تعیین قابلیت آتش پذیری مصالح ساختمانی کلاس B2